گالری ویدیو نقل نخل (1390)

تیزر دوم مستند «نقل نخل»
تیزر دوم مستند «نقل نخل»
تیزر اول مستند «نقل نخل»
تیزر اول مستند «نقل نخل»