گالری ویدیو علی کریمی

واکنش عادل فردوسی پور به اعتراضات علی کریمی
واکنش عادل فردوسی پور به اعتراضات علی کریمی
عصبانیت شدید علی کریمی در کنفرانس خبری
عصبانیت شدید علی کریمی در کنفرانس خبری