حواشی فیلم سینمایی «جان‌دار» (4 حاشیه)

«حسین امیری دوماری»، «پدرام پورامیری» و «محمد داودی»، سه نویسنده فیلم سینمایی «جان‌دار»، پیش از در فیلم سینمایی «ما همه با هم هستیم»، اثر «کمال تبریزی»، نیز همکاری داشته‌اند.
فیلم سینمایی «جان‌دار»، اولین تجربه سینمایی بلند «حسین امیری دوماری» و «پدرام پور‌امیری»، کارگردانان این فیلم در مقام «کارگردان»، است.
پروانه ساخت فیلم سینمایی «جان‌دار»، اواخر فروردین ماه سال 1397 صادر شد.
فیلم سینمایی «جان‌دار»، اولین تجربه مشترک بین «حسین امیری دوماری» و «پدرام پورامیری»، دو کارگردان این فیلم است.