حواشی فیلم سینمایی «عروسی مردم» (1 حاشیه)

این فیلم سینمایی در ابتدا «شبی دو میلیون» نام داشت که به دلیل عدم صدور پروانه ساخت به «روزی دو میلیون» تغییر نام داد. در ادامه و همزمان با تولید «جشنی دو میلیون» نام گرفت و حالا برای چهارمین بار به «عروسی مردم» تغییر کرده.