حواشی فیلم سینمایی «روسی» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «روسی»، دومین همکاری بین «امیر آقایی» و «صابر ابر»، بازیگران این فیلم با «امیرحسین ثقفی»، کارگردان این فیلم است.
فیلم سینمایی «روسی»، فیلمی پر لوکیشن است که بخشی از آن در «تهران» و بخشی در «شمال ایران» و «جنوب ایران» فیلم برداری شده است.
فیلم سینمایی «روسی»، چهارمین ساخته «امیر حسین ثقفی»، کارگردان این فیلم است.