حواشی سریال تلویزیونی «اختاپوس» (2 حاشیه)

این از اولین کارهای مشترک پرویز صیاد و پرویز کاردان بود.
این سریال در قالبی طنز سعی در به تصویر کشیدن روابط عوام فریبانه و رندانه برخی از مردم اجتماع آن روز داشت.