حواشی فیلم سینمایی «تگزاس 2» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «تگزاس 2» 28 فروردین سال 1398 به صورت خارج از نوبت و به دلیل توقیف فیلم سینمایی «رحمان 1400» بر روی پرده اکران رفت.