حواشی فیلم سینمایی «آقای هفت رنگ» (1 حاشیه)

"این فیلم بازسازی فیلم سازش با بازی شادروان خانم مهین شهابی است .