حواشی فیلم سینمایی «مدیترانه» (3 حاشیه)

بخشی از سکانس‌های فیلم سینمایی مدیترانه در شهر مشهد و بخشی دیگر در شهرهای کشور سوریه فیلم‌برداری شده است.
فیلم سینمایی مدیترانه با موضوع بحران آب در سوریه و منطقه ساخته شده است.
فیلم سینمایی مدیترانه، دومین تجربه سینمایی هادی حاجتمند در مقام کارگردانی پس از فیلم سینمایی اشنوگل است.