حواشی فیلم سینمایی «مدیترانه» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی مدیترانه، دومین تجربه سینمایی هادی حاجتمند در مقام کارگردانی پس از فیلم سینمایی اشنوگل است.
فیلم سینمایی مدیترانه با موضوع بحران آب در سوریه و منطقه ساخته شده است.
بخشی از سکانس‌های فیلم سینمایی مدیترانه در شهر مشهد و بخشی دیگر در شهرهای کشور سوریه فیلم‌برداری شده است.