حواشی سریال تلویزیونی «سمک عیار» (1 حاشیه)

کارگردانی ۱۱ قسمت اول این مجموعه به عهده آقای اصلانی بوده است و الباقی مجموعه را نیز به ترتیب آقایان واروژ کریم مسیحی و باربد طاهری کارگردانی کرده اند.
آقای حسین محجوب در یازده قسمت اول، به عنوان منشی صحنه، و در قسمتهای بعد به عنوان بازیگر در نقش آتشک فعالیت داشتند