حواشی سریال تلویزیونی «خودرو تهران 11» (1 حاشیه)

نام دیگر سریال «خودرو تهران 11»، در واقع «تهران ۱۱–۵۹۵ ج ۴۸» است.