حواشی سریال تلویزیونی «دودکش» (1 حاشیه)

اول قرار بود اقای بازغی جای جناب برق نورد بازی کنند که توسط تهیه کننده تکذیب شد