حواشی فیلم سینمایی «آوینا» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «آوینا»، با موضوع «کوبانی» و «کودکان سوری»، ساخته شده است.
فیلم سینمایی «آوینا»، قبلا «فقس»، نام داشت که به این اسم تغییر نام پیدا کرد.