حواشی فیلم سینمایی «سیمای زنی در دوردست» (1 حاشیه)

موسیقی متن این فیلم چند سال بعد از اکران فیلم توسط نشر موسیقی هرمس در آلبومی به نام گذر انتشار یافت و با فروش خوبی مواجه شد.