حواشی فیلم سینمایی «لابیرنت» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «لابیرنت»، اولین تجربه سینمایی بلند «امیرحسین ترابی»، در مقام «کارگردانی»، است.