حواشی فیلم سینمایی «قانون مورفی2: خاندان فرخ» (4 حاشیه)

سیروس گرجستانی: اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.
ارشا اقدسی: لبخند بزن ... فردا روز بدتری است ...
محمد معتضدی: احتمال آنکه کاری را که انجام می‌دهید دیگران ببینند نسبت مستقیم دارد با میزان احمقانه بودن آن کار.
امیر جدیدی: نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.