حواشی «پروین میکده» (2 حاشیه)

پروین میکده همچنین در "انجمن ایران و
فرانسه" در ارتباط با آموزش زبان فرانسه «تئاتر نصر»، نقش‌های فولکلوریک
(محلی شمالی) اجراکرد.
وی بعد از انقلاب چند تشویق‌نامه از مراکز هنری دریافت‌ کرد.