حواشی «عطیه غبیشاوی» (1 حاشیه)

«عطیه غبیشاوی» همسر «محمد جعفری» کارگردان است.