حواشی «صدرالدین حجازی» (1 حاشیه)

اهل شهرضا هست و هر روز با دوچرخه‌اش از پنجره‎ی آمفی‌تئاتر شهر تمرین‌های گروه تئاتری را نگاه می‌کرد.
بازیگر نقشی در این گروه بی‌انضباط بود و برای تمرین حاضر نمی‌شد. یک روز وی با اصرار و خواهش به آن‎ها گفت نقش را حفظ هست و می‌تواند بازی کند. ابتدا کارگردان تئاتر باور نمی‌کرد البته بعد از این که برایش بازی کرد خوشش آمد و وی به جای آن بازیگر بازی کرد و پایش به این حرفه باز شد.