حواشی «بیتا فرهی» (2 حاشیه)

توقیف «بانو» فرهی را دچار یأس و افسردگی کرد و تا سال (1373) پیشنهاد بازی در هیچ فیلمی را نپذیرفت.
مدتی شایعاتی مبنی بر بیماری بیتا فرهی شنیده شد که وی تکذیب کرد .