حواشی «حسن اسدی» (1 حاشیه)

حسن اسدی برای اولین بار در نه سالگی در مدرسه، روی سن تئاتر رفت و در همان سال‌ها با اجرای یک ترانه‌ی کوچه بازاری و خواندن آهنگ آن (در وقت تنفس درس ریاضی سال پنجم دبستان!) نخستین جرقه‌های گرایش ناخودآگاه وی به عالم رنگارنگ موسیقی، نمایش و هنر زده شد.