حواشی «کاظم بلوچی» (1 حاشیه)

کاظم بلوچی یک برادر بزرگتر از خودش و یک برادر و یک خواهر هم کوچکتر از خودش دارد.
پدر مادر کاظم بلوچی، شاعر بزرگی بود، مادر وی از نظر فرهنگی، به کاظم خیلی کمک کرد، و خودش هم دست به قلم بود.