حواشی «حسین یاری» (1 حاشیه)

حسین یاری هم اکنون بازنشسته‎ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ساکن شهر تهران است.