حواشی «شهره لرستانی» (3 حاشیه)

نام‌خانوادگی شهره لرستانی در اصل صالحی
لرستانی است.
قهرمان دوران کودکی‌ وی چارلی‌چاپلین بود.
سال (1364) به تهران آمد و دیپلم گرفت و
بلافاصله وارد "دانشگاه هنر" شد.