حواشی «کیومرث ملک‌مطیعی» (1 حاشیه)

کیومرث ملک‌مطیعی در کارنامه‌ی بازیگری
چهار دهه‌ی خود در فیلم‌های متنوعی دیده
شد.
وی در این مدت هیچگاه فعالیت‌هنری خود را
ترک نکرد.