حواشی «همایون ارشادی» (2 حاشیه)

بازی وی در فیلم ماندگار «درخت گلابی» افتخار دیگری برای او به حساب آمد.
همایون ارشادی همچنین در فیلم «ملکه» (۱۳۹۰) به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر در نقش متفاوتی بدون دیالوگ ظاهر شد.