حواشی «آفرین عبیسی» (1 حاشیه)

صغری عبیسی با نام هنری آفرین جزو بازیگرانی است که فقط کافیست جلوی دوربین قرار بگیرد و بدون این که کاری انجام دهد مخاطب او را دوست خواهد داشت.