حواشی «منوچهر آذر» (1 حاشیه)

منوچهر آذر را بیشتر می‌شود در نقش مردی کهنسال و ریش سفید به خاطر آورد، چرا که غالب هنرنمایی‌های او در قالب پیرمرد عارف مسلکی است که منش و رفتار خاص خودش را دارد.