حواشی «منوچهر آذری» (1 حاشیه)

منوچهر آذری گاهی به دلیل شباهت صدا و نامش با منوچهر نوذری اشتباه گرفته می‌شود.