حواشی «مهرانه مهین‌ترابی» (1 حاشیه)

مهرانه مهین‌ترابی هنوز مجرد است و در پاسخ به این سؤال که چرا ازدواج نکرده است جواب داد: ازدواج را دوست داشتم اما باید تنها می‌ماندم.
من هم عاشق فرزند هستم و دوست دارم
برای افراد خانواده‌ام آشپزی کنم.
اما از آنجا که بازیگری وجودم را ساخته
نمی‌توانستم به راحتی از حرفه‌ام بگذرم.