نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی کارگر ساده نیازمندیم (1395)