نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی استراحت مطلق (1393)