نقد، تحلیل و بررسی سریال تلویزیونی دنیای غرب (2016)