گالری عکس فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... (1977)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Vladimir Konkin و Elena Shanina

فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Vladimir Konkin و Elena Shanina
 فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Vladimir Konkin و Elena Shanina  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Elena Shanina  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Elena Shanina  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Leonid Bykov  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Leonid Bykov  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... به کارگردانی Leonid Bykov  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Leonid Bakshtayev  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Otabek Ganiyev  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... با حضور Bogdan Benyuk  فیلم سینمایی Aty-baty, shli soldaty... به کارگردانی Leonid Bykov