گالری عکس فیلم سینمایی Pittsburgh (1942)

1 از 10 عکس

 فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و مارلنه دیتریش

فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و مارلنه دیتریش
 فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne، Randolph Scott و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne، Randolph Scott و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne، Randolph Scott و مارلنه دیتریش  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و Randolph Scott  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور Sammy Stein  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne و Louise Allbritton  فیلم سینمایی Pittsburgh با حضور John Wayne، Randolph Scott، مارلنه دیتریش و Frank Craven