اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی

اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی با حضور محمدحسین لطیفی، پوریا پورسرخ، بهنام تشکر، هومن برق نورد و بهروز بقایی برگزار شد.
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی
 اکران مردمی فیلم «به وقت خماری» در سینما آزادی