اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور بازیگران خارجی

اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور دو بازیگر زن خارجی فیلم و رضا عطاران و مهران احمدی برگزار شد.
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل
اکران مردمی فیلم سینمایی «مصادره» با حضور عوامل