لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Plastic Utopia

(1997)