لیست کامل عوامل فیلم سینمایی این است اسپینال تپ

(1984)