لیست کامل عوامل فیلم سینمایی مسابقه ی بزرگ هوایی

(1990)