لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Hanoi Hilton

(1987)