لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Praying with Anger

(1992)