لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Harper Valley P.T.A.

(1978)