لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Sinister Urge

(1960)