گالری ویدیو ترومای سرخ (1395)

فرش قرمز فیلم «ترومای سرخ» و مصاحبه با عوامل اصلی فیلم
فرش قرمز فیلم «ترومای سرخ» و مصاحبه با عوامل اصلی فیلم