گالری ویدیو هفت (1396)

نظر رشیدپور درباره دعوت کردن مهران مدیری در هفت
نظر رشیدپور درباره دعوت کردن مهران مدیری در هفت
رشیدپور به مهران مدیری: چرا فقط از دولت انتقاد می کنی؟
رشیدپور به مهران مدیری: چرا فقط از دولت انتقاد می کنی؟
مهران مدیری: من اصلا کارگر زاده ام!
مهران مدیری: من اصلا کارگر زاده ام!