گالری ویدیو باب اسفنجی (1999)

درآمد سالانه «باب اسفنجی»، یک سوم درآمد نفتی ایران!
درآمد سالانه «باب اسفنجی»، یک سوم درآمد نفتی ایران!