گالری ویدیو حاجی واشنگتن (1361)

سکانسی از فیلم حاجی واشنگتن
سکانسی از فیلم حاجی واشنگتن