گالری ویدیو بهرام افشاری

تیزر سینمایی «چشم و گوش بسته»
تیزر سینمایی «چشم و گوش بسته»
غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
تیزر فیلم سینمایی نیوکاسل
تیزر فیلم سینمایی نیوکاسل
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
برو مدرک دکترای آکسفورد رو بگیر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
برو مدرک دکترای آکسفورد رو بگیر - قسمت آخر سریال شرایط خاص
نمیشه همین نزدیکیا جُربزمو بهت نشون بدم؟! - قسمت 17 سریال شرایط خاص
نمیشه همین نزدیکیا جُربزمو بهت نشون بدم؟! - قسمت 17 سریال شرایط خاص
تونل مکان - قسمت شانزدهم شرایط خاص
تونل مکان - قسمت شانزدهم شرایط خاص
یک داری باید تحمل کنی؛ دو داری که خیلی تحملش سخته - سریال شرایط خاص
یک داری باید تحمل کنی؛ دو داری که خیلی تحملش سخته - سریال شرایط خاص
هم برق داره، هم درد داره - سریال شرایط خاص
هم برق داره، هم درد داره - سریال شرایط خاص
برو پیش جمیله زشته - سریال شرایط خاص
برو پیش جمیله زشته - سریال شرایط خاص
تقلید صدای زنانه منوچ جورکن - سریال شرایط خاص
تقلید صدای زنانه منوچ جورکن - سریال شرایط خاص
داری باب اسفنجی می بینی؟ عجببب - قسمت 14 سریال شرایط خاص
داری باب اسفنجی می بینی؟ عجببب - قسمت 14 سریال شرایط خاص
زود قضاوت نکن، پشت سر دزد مردم حرف نزن - قسمت 14 سریال شرایط خاص
زود قضاوت نکن، پشت سر دزد مردم حرف نزن - قسمت 14 سریال شرایط خاص
حاج آقا جوری جانباز شدن که نمی تونن یجا بشینن؛ دائم در حال رفت وآمدن - شرایط خاص
حاج آقا جوری جانباز شدن که نمی تونن یجا بشینن؛ دائم در حال رفت وآمدن - شرایط خاص
اونی که باید بمیره رئیس این بیمارستانه - قسمت 13 سریال شرایط خاص
اونی که باید بمیره رئیس این بیمارستانه - قسمت 13 سریال شرایط خاص
کدوم هوشنگ؟!  - قسمت 13 سریال شرایط خاص
کدوم هوشنگ؟! - قسمت 13 سریال شرایط خاص
کجاس این حاشوشنگ - قسمت 12 سریال شرایط خاص
کجاس این حاشوشنگ - قسمت 12 سریال شرایط خاص
حق توعه، حق منه، حق جد و آبادته - سریال شرایط خاص
حق توعه، حق منه، حق جد و آبادته - سریال شرایط خاص
بابا این کم ازجهاددرراه خدا نیست کم از کاری که ممدحسین  ها کردن نیست - شرایط خاص
بابا این کم ازجهاددرراه خدا نیست کم از کاری که ممدحسین ها کردن نیست - شرایط خاص
ناز شصتت - قسمت 11 سر یال شرایط خاص
ناز شصتت - قسمت 11 سر یال شرایط خاص
اگه من منوچ جور کُنم، باباتو جور می کنم - سریال شرایط خاص
اگه من منوچ جور کُنم، باباتو جور می کنم - سریال شرایط خاص