گالری ویدیو علی ضیائی

اجرای سوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
اجرای سوم استندآپ کمدی علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
استندآپ کمدی دوم علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
استندآپ کمدی دوم علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
اجرای استندآپ نجات علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی
اجرای استندآپ نجات علی ضیایی از گروه اشکان خطیبی